Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti SKOL s.r.o. se sídlem Dražice 63, 294 71 Benátky nad Jizerou,

IČO: 49622544, DIČ: CZ49622544 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24605 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skol.net


I. Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky výše uvedené obchodní společnosti upravují v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem mezi podnikatelem ( dále jen prodávajícím) a spotřebitelem, tedy osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, tuto smlouvu uzavírá (dále jen kupující).
2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


II. Uzavření kupní smlouvy


1. Vystavené zboží je pouze výzvou k podání nabídky. Prezentace zboží je informativního charakteru. Obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
2. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před zasláním objednávky. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky.       Kupující vždy uvede správně, úplně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
3. Zaslaná objednávka kupujícím má povahu návrhu na uzavření smlouvy, která je po svém doručení archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
4. Prodávající potvrdí obdržení objednávky zasláním e-mailu o uzavření kupní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek na e-mailovou adresu kupujícího. Přijetím objednávky prodávajícím je smlouva uzavřena.
5. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a/nebo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží nebo z jiných závažných důvodů. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.


III. Cena a platba


1. Všechny ceny uvedené u zboží jsou platné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách dodavatele do odvolání. Ceny pro maloodběratele jsou uvedeny s DPH ve výši platné v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy změní, je kupující povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.
2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 3. Standardním způsobem platby, pokud nebude ujednáno jinak, je dobírka. Cena za dobírku je zahrnuta v dopravném. Dobírku u přepravce GLS lze uhradit hotově. Při osobním odběru zboží je možná pouze platba   v hotovosti, v podnikové prodejně není možnost platby platebními kartami.
3. Společnost je plátcem DPH.


IV. Doprava, balení, skladování lyží a montáž vázání

1. Náklady na dopravu a balení hradí kupující. Při odběru do 5.000,- Kč s DPH činí dopravné částku 130 Kč s DPH. Při odběru vyšším je dopravné a balné zdarma. Konkrétního přepravce určuje prodávající na základě rozměrů a objemu objednávky. Spolupracujeme s přepravci GLS a Toptrans. Při osobním odběru zboží se dopravné neúčtuje.
2. Kupující může využít služby montáž vázání, která má povahu úpravy zboží na přání spotřebitele. Montáž je pro kupující zdarma.

3. Běžecké lyže SKOL doporučujeme skladovat v chladné, tmavé, dobře větrané místnosti. Lyže by měly být na špičkách a patách sepnuty páskem skluznicí k sobě a uprostřed rozepřené např. dřevěným klínkem.


V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Podle ust. §1829 a násl. OZ může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. S právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih.
2. Oznámení, že od smlouvy odstupuje, musí kupující odeslat ve výše uvedené lhůtě s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či adresou pro vrácení peněz na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu info@skol.net. Poté zboží zašle na své náklady do sídla prodávajícího nebo je předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy (ne na dobírku, takové zboží nebude přijato). K vrácenému zboží je třeba předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží. Vrácení je možné učinit rovněž osobně v podnikové prodejně SKOL na adrese Dražice 63, Benátky nad Jizerou.
4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodejce mu vrátí všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, které od něho přijal. Náklady na dodání zboží spotřebiteli vrátí prodejce ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodejcem. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny až po předání zboží prodávajícímu nebo poté co prokáže, že zboží odeslal.
5. Kupující odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.
6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.
7. Pokud bylo v souvislosti s objednávkou poskytnuto zboží zdarma jako dárek nebo bonus, je třeba vrátit i toto zboží.
8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

VI. Reklamace

Naším cílem je spokojený zákazník. Proto se snažíme reklamacím předcházet, prodáváme kvalitní zboží, které podléhá kontrole při naskladnění a podíl reklamací je dlouhodobě na velmi nízké úrovni. Pokud se přece jen závada objeví, pracujeme na vyřízení reklamace co nejrychleji ke spokojenosti zákazníka.
1.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
   a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
   b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Práva z vadného plnění (dále jen reklamace) nelze uplatnit v případě, že se jedná o zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží bude mít deklarované vlastnosti a bude způsobilé k použití pro obvyklý účel po dobu 24 měsíců od převzetí zboží.  Vyskytne-li se tedy vada v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží, prodávající ji bude posuzovat jako by se vyskytla již při převzetí zboží . Smluvně tak prodlužuje lhůtu pro uplatnění práva z vad z 6 na 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
4. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na
   a)odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci,
   b) opravu, 
   c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   d) na odstoupení od smlouvy
5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Stejná práva má kupující i v případě nepodstatného porušení smlouvy.
6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy.


VII. Další práva a povinnosti

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není vázán ve vztahu ke kupujícímu žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy info@skol.net. Informaci o vyřízení stížnosti bude kupujícímu zaslána na jeho e-mailovou adresu.


VIII. Ochrana osobních údajů


Respektujeme Vaše soukromí. Chráníme Vámi poskytnuté osobní údaje před zneužitím v souladu s platnou legislativou a zavazujeme se neposkytnout tyto údaje žádným třetím osobám s výjimkou poskytnutí nutných údajů dopravci pro účely doručení objednávky. Používáním eshopu souhlasíte se shromažďováním a používáním těchto dat společností SKOL s.r.o. pro obchodní účely. Na žádost zákazníka prodávající umožní kontrolu či změnu údajů nebo vymaže údaje s výjimkou údajů sloužících k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede, z databáze zákazníků. Žádost je možné učinit písemně na adresu sídla prodávajícího, e-mailem na adresu info@skol.net či osobně v podnikové prodejně SKOL na adrese Dražice 63, Benátky nad Jizerou.


IX. Souhlas s obchodními podmínkami, účinnost


1. Momentem odesláním návrhu kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění uvedeném v internetovém obchodě prodávajícího účinném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží.
2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014


Za firmu SKOL, s.r.o.


Ing. Jan Luhan, jednatel